Cryogenic Industries

Hangzhou, 311101, China

Tel: +86 57186194780

Cryogenic Industries
Business Details
Address
  • 168 Wu Xing Cun
  • Qiao Si Town
  • Hangzhou, 311101
  • China
Contact
  • Tel: +86 57186194780
  • Fax: +86 57186194787
Head Office