Qingdao Zhiqiang Industrial Limited

Qingdao, 266001, China

Tel: +86 5328 3812915

Qingdao Zhiqiang Industrial Limited
Business Details
Address
  • No. 52
  • Shangdong Road
  • Qingdao, 266001
  • China
Contact
  • Tel: +86 5328 3812915
  • Fax: +86 5328 0687172