ZhuHai GongTong Mechanical Equipment CO.

ZhuHai City, Guangzhou, 519090, China

Tel: +86 756 799311

ZhuHai GongTong Mechanical Equipment CO.
Business Details
Address
  • HongQi Center Industrial Park
  • Jin Wan District
  • ZhuHai City, Guangzhou, 519090
  • China
Contact
  • Tel: +86 756 799311
  • Fax: +86 7 567 799572
Categories
Gas Services